gió rét căm căm
người đi xa xăm
tháng năm mù mịt
quê nhà đăm đăm


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013