mơ mơ hồ thu
gió khẽ vi vu
tứ bề ngủ cả
như là mẹ ru


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013