gió thở vi vu
nghe xa lá đổ
bò đi dê ở
cỏ mơ sa mù


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013