biển cả mênh mông
thuyền nan lênh đênh
thênh thang một cõi
lên thác xuống ghềnh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]