biển cả mênh mông
thuyền nan lênh đênh
thênh thang một cõi
lên thác xuống ghềnh


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013