bò bê xích mích
bò thích tịch mịch
bê cứ be be
rõ là tinh nghịch


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013