em thương người già cả
không con cháu sum vầy
lụm cụm thân yếu gầy
trở trời thêm vất vả


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]