Hoa trắng tuy buồn nhưng rất xinh
Loài hoa ẩn chứa bao ân tình
Cài lên tưởng niệm công ơn mẹ
Dưỡng dục sanh thành được hiển vinh

Không mẹ làm gì có chúng ta
Ân tình của mẹ thật bao la
Làm sao chuyển tải ân tình ấy
Khi mẹ nghìn trùng đã cách xa

Báo hiếu Vu lan hoa trắng cài
Cúng dường Tam Bảo quyết không sai
Y lời Kinh dạy cầu cho mẹ
Sớm được siêu sanh cõi Phật đài

Hồng trắng nói lên mẹ biệt ly
Âm dương chia rẽ hai lối đi
Nhưng tình đọng lại còn lưu mãi
Nét đẹp tinh thần luôn khắc ghi


- Y lời Kinh dạy: tức Kinh Vu lan
Nguồn: Hạnh phúc không xa (thơ), Tường Vân, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2015