Niệm Phật niệm hoài không gián đoạn,
Hồng danh đồng khởi tại tâm can.
Tạp niệm không sinh Tam-muội được,
Vãng sinh Tịnh độ có phần sang.
Trọn ngày chán nản Ta Bà khổ,
Tâm niệm hồng trần dứt sạch quang.
Cầu sinh Cực Lạc luôn trong ý,
Nhiễm niệm dứt trừ, Tịnh niệm toàn.


Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)