Sống chết mênh mang khắp biển trần,
Di Đà thuyền nguyện độ mê tân.
Kiếp xưa có phận đời nay gặp,
Mau bước lên thuyền lại cõi chân.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997