Niệm Phật đâu từng ngại việc làm,
Người theo công việc tự mê tâm!
Bóng câu thân huyễn không tồn tại,
Chớ phụ trời Tây đấng Nguyện vương!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997