Một niệm mê sanh vạn mối mang,
Trần lao nghiệp thức kết thành đoàn.
Nếu không phải bậc tâm hùng liệt,
Đâu dễ vươn mình đến Lạc bang?


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997