Hoàng lương mộng,
Mộng Hoàng lương!
Một giấc Hoàng lương mộng đẹp dường!
Áo tím đai vàng mờ bóng cũ,
Mồ xanh cỏ ấy bạc màu sương!
Từ đây tỉnh,
Chớ lo lường!
Phú quý công danh cũng mộng trường!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 1), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997