Nam Kha mộng,
Mộng Nam Kha!
Nam Kha mộng tưởng biết bao là!
Quyến thuộc của tiền đều bỏ lại.
Tay không theo nghiệp đến Diêm La!
Từ đây tỉnh,
Chớ dần dà!
Niệm Phật về Tây biển ái qua.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 1), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997