I
Ta Bà khổ!
Thân thể tợ bèo trôi,
Sừng ốc đuổi đeo danh rỗng hảo.
Lông ruồi giành giật lợi suông thôi,
Một niệm sớm tâm hồi.

II
Nhân ngã thịnh!
Sớm tối kết vô minh.
Địa ngục từng đoàn vào thọ khổ,
Tây phương không kẻ chịu tu hành.
Luống chết luống hoàn sanh!

III
Ta Bà khổ!
Năm tháng nước xuôi dòng.
Vinh nhục bi hoan bao thuở dứt,
Thị phi nhân ngã lúc nào xong?
Sống chết nẻo mơ mòng?

IV
Trong ba cõi,
Mặt nước điểm phù âu.
Tài sắc dù cho lừng tiếng khắp,
Gò hoang vùi dập nắm xương sâu.
Sao chẳng sớm quay đầu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]