Non xanh lặng lẽ tợ ngùi than!
Kiếp tạm phù du, chớp điện quang.
Người theo nhau mất, non còn đó,
Kết cuộc Nam Kha giấc mộng vàng!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 1), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997