15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
13 bài thơ, 100 bài dịch
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
Tạo ngày 10/09/2017 07:24 bởi hongha83
Thích Nhật Quang chưa rõ năm sinh và quê quán, là tu sĩ, nhà thơ và dịch giả Việt Nam. Ông hiện là trụ trì Thiền viện Thường Chiếu, tỉnh Đồng Nai.

Tác phẩm:
- Sơn cư bách vịnh (dịch), Tông Bổn
- Thơ mây
- Hành trạng thiền sư Trung Hoa (giảng giải) 11 tập

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Sơn cư bách vịnh kỳ 001 (Tông Bản thiền sư)
  3
 2. Sơn cư bách vịnh kỳ 002 (Tông Bản thiền sư)
  3
 3. Sơn cư bách vịnh kỳ 003 (Tông Bản thiền sư)
  2
 4. Sơn cư bách vịnh kỳ 004 (Tông Bản thiền sư)
  3
 5. Sơn cư bách vịnh kỳ 005 (Tông Bản thiền sư)
  3
 6. Sơn cư bách vịnh kỳ 006 (Tông Bản thiền sư)
  2
 7. Sơn cư bách vịnh kỳ 007 (Tông Bản thiền sư)
  2
 8. Sơn cư bách vịnh kỳ 008 (Tông Bản thiền sư)
  2
 9. Sơn cư bách vịnh kỳ 009 (Tông Bản thiền sư)
  2
 10. Sơn cư bách vịnh kỳ 010 (Tông Bản thiền sư)
  2
 11. Sơn cư bách vịnh kỳ 011 (Tông Bản thiền sư)
  2
 12. Sơn cư bách vịnh kỳ 012 (Tông Bản thiền sư)
  2
 13. Sơn cư bách vịnh kỳ 013 (Tông Bản thiền sư)
  3
 14. Sơn cư bách vịnh kỳ 014 (Tông Bản thiền sư)
  3
 15. Sơn cư bách vịnh kỳ 015 (Tông Bản thiền sư)
  2
 16. Sơn cư bách vịnh kỳ 016 (Tông Bản thiền sư)
  2
 17. Sơn cư bách vịnh kỳ 017 (Tông Bản thiền sư)
  3
 18. Sơn cư bách vịnh kỳ 018 (Tông Bản thiền sư)
  3
 19. Sơn cư bách vịnh kỳ 019 (Tông Bản thiền sư)
  2
 20. Sơn cư bách vịnh kỳ 020 (Tông Bản thiền sư)
  3
 21. Sơn cư bách vịnh kỳ 021 (Tông Bản thiền sư)
  2
 22. Sơn cư bách vịnh kỳ 022 (Tông Bản thiền sư)
  2
 23. Sơn cư bách vịnh kỳ 023 (Tông Bản thiền sư)
  2
 24. Sơn cư bách vịnh kỳ 024 (Tông Bản thiền sư)
  2
 25. Sơn cư bách vịnh kỳ 025 (Tông Bản thiền sư)
  2
 26. Sơn cư bách vịnh kỳ 026 (Tông Bản thiền sư)
  2
 27. Sơn cư bách vịnh kỳ 027 (Tông Bản thiền sư)
  2
 28. Sơn cư bách vịnh kỳ 028 (Tông Bản thiền sư)
  2
 29. Sơn cư bách vịnh kỳ 029 (Tông Bản thiền sư)
  2
 30. Sơn cư bách vịnh kỳ 030 (Tông Bản thiền sư)
  2
 31. Sơn cư bách vịnh kỳ 031 (Tông Bản thiền sư)
  2
 32. Sơn cư bách vịnh kỳ 032 (Tông Bản thiền sư)
  2
 33. Sơn cư bách vịnh kỳ 033 (Tông Bản thiền sư)
  2
 34. Sơn cư bách vịnh kỳ 034 (Tông Bản thiền sư)
  2
 35. Sơn cư bách vịnh kỳ 035 (Tông Bản thiền sư)
  2
 36. Sơn cư bách vịnh kỳ 036 (Tông Bản thiền sư)
  2
 37. Sơn cư bách vịnh kỳ 037 (Tông Bản thiền sư)
  2
 38. Sơn cư bách vịnh kỳ 038 (Tông Bản thiền sư)
  2
 39. Sơn cư bách vịnh kỳ 039 (Tông Bản thiền sư)
  2
 40. Sơn cư bách vịnh kỳ 040 (Tông Bản thiền sư)
  2
 41. Sơn cư bách vịnh kỳ 041 (Tông Bản thiền sư)
  2
 42. Sơn cư bách vịnh kỳ 042 (Tông Bản thiền sư)
  2
 43. Sơn cư bách vịnh kỳ 043 (Tông Bản thiền sư)
  2
 44. Sơn cư bách vịnh kỳ 044 (Tông Bản thiền sư)
  2
 45. Sơn cư bách vịnh kỳ 045 (Tông Bản thiền sư)
  2
 46. Sơn cư bách vịnh kỳ 046 (Tông Bản thiền sư)
  2
 47. Sơn cư bách vịnh kỳ 047 (Tông Bản thiền sư)
  2
 48. Sơn cư bách vịnh kỳ 048 (Tông Bản thiền sư)
  2
 49. Sơn cư bách vịnh kỳ 049 (Tông Bản thiền sư)
  2
 50. Sơn cư bách vịnh kỳ 050 (Tông Bản thiền sư)
  3
 51. Sơn cư bách vịnh kỳ 051 (Tông Bản thiền sư)
  2
 52. Sơn cư bách vịnh kỳ 052 (Tông Bản thiền sư)
  2
 53. Sơn cư bách vịnh kỳ 053 (Tông Bản thiền sư)
  2
 54. Sơn cư bách vịnh kỳ 054 (Tông Bản thiền sư)
  2
 55. Sơn cư bách vịnh kỳ 055 (Tông Bản thiền sư)
  2
 56. Sơn cư bách vịnh kỳ 056 (Tông Bản thiền sư)
  2
 57. Sơn cư bách vịnh kỳ 057 (Tông Bản thiền sư)
  2
 58. Sơn cư bách vịnh kỳ 058 (Tông Bản thiền sư)
  2
 59. Sơn cư bách vịnh kỳ 059 (Tông Bản thiền sư)
  2
 60. Sơn cư bách vịnh kỳ 060 (Tông Bản thiền sư)
  3
 61. Sơn cư bách vịnh kỳ 061 (Tông Bản thiền sư)
  3
 62. Sơn cư bách vịnh kỳ 062 (Tông Bản thiền sư)
  2
 63. Sơn cư bách vịnh kỳ 063 (Tông Bản thiền sư)
  2
 64. Sơn cư bách vịnh kỳ 064 (Tông Bản thiền sư)
  2
 65. Sơn cư bách vịnh kỳ 065 (Tông Bản thiền sư)
  2
 66. Sơn cư bách vịnh kỳ 066 (Tông Bản thiền sư)
  2
 67. Sơn cư bách vịnh kỳ 067 (Tông Bản thiền sư)
  2
 68. Sơn cư bách vịnh kỳ 068 (Tông Bản thiền sư)
  2
 69. Sơn cư bách vịnh kỳ 069 (Tông Bản thiền sư)
  2
 70. Sơn cư bách vịnh kỳ 070 (Tông Bản thiền sư)
  3
 71. Sơn cư bách vịnh kỳ 071 (Tông Bản thiền sư)
  2
 72. Sơn cư bách vịnh kỳ 072 (Tông Bản thiền sư)
  3
 73. Sơn cư bách vịnh kỳ 073 (Tông Bản thiền sư)
  2
 74. Sơn cư bách vịnh kỳ 074 (Tông Bản thiền sư)
  2
 75. Sơn cư bách vịnh kỳ 075 (Tông Bản thiền sư)
  2
 76. Sơn cư bách vịnh kỳ 076 (Tông Bản thiền sư)
  2
 77. Sơn cư bách vịnh kỳ 077 (Tông Bản thiền sư)
  2
 78. Sơn cư bách vịnh kỳ 078 (Tông Bản thiền sư)
  2
 79. Sơn cư bách vịnh kỳ 079 (Tông Bản thiền sư)
  2
 80. Sơn cư bách vịnh kỳ 080 (Tông Bản thiền sư)
  2
 81. Sơn cư bách vịnh kỳ 081 (Tông Bản thiền sư)
  2
 82. Sơn cư bách vịnh kỳ 082 (Tông Bản thiền sư)
  2
 83. Sơn cư bách vịnh kỳ 083 (Tông Bản thiền sư)
  2
 84. Sơn cư bách vịnh kỳ 084 (Tông Bản thiền sư)
  2
 85. Sơn cư bách vịnh kỳ 085 (Tông Bản thiền sư)
  2
 86. Sơn cư bách vịnh kỳ 086 (Tông Bản thiền sư)
  2
 87. Sơn cư bách vịnh kỳ 087 (Tông Bản thiền sư)
  2
 88. Sơn cư bách vịnh kỳ 088 (Tông Bản thiền sư)
  2
 89. Sơn cư bách vịnh kỳ 089 (Tông Bản thiền sư)
  2
 90. Sơn cư bách vịnh kỳ 090 (Tông Bản thiền sư)
  2
 91. Sơn cư bách vịnh kỳ 091 (Tông Bản thiền sư)
  2
 92. Sơn cư bách vịnh kỳ 092 (Tông Bản thiền sư)
  2
 93. Sơn cư bách vịnh kỳ 093 (Tông Bản thiền sư)
  2
 94. Sơn cư bách vịnh kỳ 094 (Tông Bản thiền sư)
  2
 95. Sơn cư bách vịnh kỳ 095 (Tông Bản thiền sư)
  3
 96. Sơn cư bách vịnh kỳ 096 (Tông Bản thiền sư)
  2
 97. Sơn cư bách vịnh kỳ 097 (Tông Bản thiền sư)
  2
 98. Sơn cư bách vịnh kỳ 098 (Tông Bản thiền sư)
  2
 99. Sơn cư bách vịnh kỳ 099 (Tông Bản thiền sư)
  2
 100. Sơn cư bách vịnh kỳ 100 (Tông Bản thiền sư)
  2