24.00
32 bài thơ
Tạo ngày 24/01/2022 15:56 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện (NXB Lá Bối, 1965) gồm những bài thơ kêu gọi hoà bình cho Việt Nam.