Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2016 08:55, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/11/2016 09:33

I
Từ hai ngàn sáu trăm ba mươi hai năm xưa
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào đời
mang tình yêu chân lý

Ngài thương yêu con người
thương yêu cuộc đời...
bằng trái tim Bi Trí
với cả tâm lực Đại Từ

Ngài chỉ rõ cho con người phương cách nhận ra nguyên nhân của sanh tử khổ đau!
Đồng thời
Ngài cũng chỉ rõ cho con người phương cách biết tìm lại chính mình
Mà khởi đầu là Tuyên ngôn ĐẢN SINH hy hữu:
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ

II
Từng bước đi
Từng bước đi
Với tâm lực Bi Trí Dũng

Từ cung trời Đâu Suất
Ngài thị hiện vào đời
Thọ sinh vào hoàng cung
Làm Thái tử Sĩ Đạt Ta
Làm người con yêu quý của dòng họ Thích Ca
Trong cung vàng điện ngọc
Với vợ đẹp con yêu
Với uy quyền danh dự
Với nhung lụa cao sang
Và từ đây
Ngài chỉ rõ cho chúng ta, cho người trần thế
Thấy biết, nhận ra thế nào là sự trói buộc của Tập đế
nguyên nhân tạo ra mọi hậu quả của khổ đau
Và cũng từ đây
Ngài vạch ra cho chúng ta, cho con người sự cảm nhận...
tự biết quay về với chính mình
biết tư duy, nhận ra những gì thiện và ác do mình tạo ra
biết dừng lại
không cho thân-khẩu-ý gây thêm tội lỗi, khổ đau
Và cũng từ đây
Từ ngai vàng ngôi báu dòng Thích Ca
Ngài vạch ra cho con người một hướng đi cao thượng
Tự mình giác ngộ
những hư huyễn
phù phiếm của thế trần

Tự mình biết nhận ra
tham, sân, si...
nơi thân và tâm của mình
là quyến thuộc của ma vương

Tự mình biết nhận ra
những cảm xúc của yêu thương,
của danh vị là những ảo giác của vô minh

Và từ đây
Giữa hoàng cung - nửa đêm mê mờ... bừng ngộ
- Tấm lòng thương yêu con người dâng cao
- Vầng hào quang trí tuệ dâng cao
- Tâm lực chí nguyện dũng mãnh dâng cao

Ngài rời hoàng cung
Ngài từ bỏ tất cả...
Cưỡi ngựa Kiền Trắc, vượt dòng sông A Nô Ma...
Nương thanh vắng đi tìm chân lý cho đời

III
Bằng tâm lực Bi Trí Dũng
Bằng cả tấm lòng thương yêu con người và cuộc đời
- 6 năm tìm cầu chân lý
- 6 năm thọ học từ các vị đạo sư
- 6 năm khổ hạnh rừng già
- 6 năm hoà nhập cảnh tịnh thiên nhiên

Cuối cùng, 49 ngày thiền định dưới cội bồ đề
Ngài lần lượt chứng đắc, an trú quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đầy đủ thần thông:
(Qua sự thân chúng của tự thân
sau này Ngài đã chỉ rõ cho con người
con đường và phương pháp diệt tận khổ đau
tu tập đưa đến thành tựu, an trú Niết bàn)


IV
Sau 45 năm hoằng hoá độ sinh
Ngài dấn thân từ làng này sang làng khác
Từ quốc độ này sang quốc độ khác
Từ thành thị đến thôn quê
Từ phố xá đến rừng vắng thanh u, thâm sơn cùng cốc...
Từ vua chúa cao sang đến trưởng giả triệu phú và thứ dân nghèo khó...
Không phân biệt nam nữ, ngữ ngôn...
Ngài tiếp độ mọi giai cấp, mọi thành phần...
hội đủ nhân duyên
quy ngưỡng về nương cội Giác
Ngài thành lập Giáo đoàn Tăng già
Quy tụ hàng ngàn vị Thánh tăng
chứng quả Thanh văn, A-la-hán
Mà trong các kinh điển lưu truyền thường nêu danh tánh như các trưởng lão:
Ma ha Ca Diếp, Ma ha Ca Chiên Diên,
Da Xá, Châu Lợi Bàn Đà, Xá Lợi Phất,
Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ly,
Nan Đà, La Hầu La...
Đồng thời sau đó một thời gian, do yêu cầu tha thiết của A Nan
Giáo đoàn Ni giới cũng được hình thành
do Di mẫu Ba Xà Ba Đề dẫn đạo
trong đó Công chúa Gia Du Đà La và nhiều vị Thánh Ni noi gương Đức Phật
quyết tâm hoằng hoá...
Trong hàng Thánh Cư sĩ có:
Trưởng giả Cấp Cô Độc
Thái tử Kỳ Đà
và tín nữ Vi Sa Kha (Tỳ Xá Khư)
cùng nhiều vị tín tâm sâu
nhất tâm hộ trì Phật pháp
Hàng vua có:
Bình Sa Vương
Ba Tư Nặc
A Xà Thế...
và nhiều hoàng hậu, công nương...
chí thành, chí kính... hướng về Tam bảo tín tâm tu học

V
Sau 45 năm hoằng hoá độ sanh
Năm Đức Thế Tôn tròn 80 tuổi
Đạo nghiệp viên thành
Ngài thị nhập Niết bàn dưới cội cây Sa-la... thành Câu-thi-na
Ngài an trú Pháp thân
Xả bỏ huyễn thân
Hội nhập Vô dư y Niết bàn vô lượng thọ...!

Đến nay Giáo pháp tròn hai ngàn năm trăm năm mươi hai năm (2552)
Dù trải qua vô vàn suy thạnh
Vô vàn biến đổi của thời gian
Nhưng giáo pháp của Đức Thế Tôn
vẫn ngày ngày gieo thêm hạt mới
Ánh đạo vàng Tăng già luôn sinh động
Toả hào quang tươi thắm khắp năm châu
Ngày càng lan xa, lan xa
Khắp quốc độ, khắp quê hương...
- Không phân biệt chủng tộc, màu da
- Không phân biệt ngữ ngôn, tập quán

Tất cả gặp nhau
Trong ánh sáng diệu kỳ
Tất cả gặp nhau
Trong giáo lý từ bi
Giúp con người khai nguồn chân lý
Giúp con người phá tan nghiệp thức vô minh
Giúp con người soi sáng tâm linh
Tự giác quay về chơn tánh Pháp thân
Tâm là Phật, Phật là Tâm màu nhiệm
Đạo quả Bồ đề Vô thượng thậm thâm
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn
Vô lượng sanh tử... Ư kim tận hỷ!”


Nguồn: Bảy đoá sen thiêng (thơ), Trần Quê Hương, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011