Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 09:31

VÔ thuỷ vô chung nay thị hiện
CÙNG thời cùng khắc hội duyên lành
THƯƠNG sao một kiếp mong manh quá
TIẾC tuổi trung niên nỡ đoạn đành
THƯỢNG phẩm thượng sanh hoá kiếp xưa
TOẠ thân người tích tụ móc mưa
VIÊN tròn công hạnh ly hư huyễn
THÀNH tựu chân tâm nối Phật thừa
TRỤ thế vi gia hoằng pháp sự
TRÌ Như Lai tạng chuyển luân xa
TỔ tông mật chỉ truyền tâm ngộ
ĐÌNH tự ba la... ấy thật nhà
CHÙA tháp bao đời tuần tự nối
HƯƠNG xưa định huệ mãi thơm lan
CHÙA tâm, chùa tánh muôn ngàn lối...
THẦY hoá huyễn thân nhập Niết-bàn
THƯỜNG hằng hành sự có và không
TRỰC thị hiển khai chốn bụi hồng
TRỊ nhật hữu duyên vui tứ nhiếp
SỰ đời mỗi mỗi lý cơ đồng
PHÚ pháp hoá thân độ chúng sanh
THỌ gìn giềng mối kết tâm lành
HÀ thành ngàn kiếp duyên còn đó
TÂY Vực muôn đời mãi tịnh thanh
GIÁO dưỡng thiện duyên đâu phải dễ?
DỤC tâm tự tại há cầu mong!
TĂNG già lớp lớp căn cơ khế
NI giới hàng hàng kết tổ tông
VĂN huệ - Tư - Tu ngời toả rạng
HOÁ nghi nghiêm tịnh đẹp nơi nơi
TRUNG dung đời đạo gương trong sáng
ƯƠNG tánh Bồ-đề rực rỡ tươi
THU về một mối tụ chơn linh
THẦN hiển xưa sau rốt ráo tình
THỊ hoá pháp trần viên mãn hoá
TỊCH tâm an trú Niết-bàn kinh


TP. Hồ Chí Minh, 3-6-2002

Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 75, (tháng 6-2002), PL 2546 - Nhâm Ngọ