Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 08:27

Kính tưởng niệm Giác linh Hoà thượng Thích Chơn Thành, Uỷ viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận trước giờ tống biệt linh quan trà tỳ (6-2, Quý Tỵ 17-3-2013)

NHẤT nhật vô thường đến
TÂM thành chí nguyện thành
CẦU Tây phương Phật hộ
NGUYỆN Niết-bàn vô sanh
GIÁC tri thân huyễn mộng
LINH thức viễn ly hành
HOÀ hư không lặng bóng
THƯỢNG hoá hiển cao thanh
THÍCH tử Sa-môn hạnh
CHƠN tánh tự ngàn xưa
THÀNH tựu vô lượng pháp
UỶ nhiệm vô lượng thừa!
VIÊN minh vô lượng thọ
HỘI nhập thuyền từ đưa
ĐỒNG tâm... chủng chủng giới
TRỊ nối pháp sang bờ
SỰ duyên đời buông phủi
TRƯỞNG dưỡng đạo tôn thờ
BAN lập thường hành thiện
TRỊ kết tụ kinh thơ
SỰ sự ngày ngày chuyển
PHẬT ứng thân sẵn chờ
GIÁO khuyên cảm độ người
TỈNH tại thức hồn mơ
BÌNH tâm chơn tánh rạng
THUẬN cảnh nhập huyền cơ!
KIÊM nhiệm ngành giáo dục
HIỆU khuyến Tăng Ni sinh
TRƯỞNG dưỡng Kim Cang tuệ
TRƯỜNG lưu pháp hữu tình
TRUNG dung uơm tải đạo
CẤP cấp chuyển vô minh
PHẬT đại ngộ đại giác
HỌC trí rộng thinh thinh
CÔNG phu ngàn kiếp hội
VIÊN minh cõi thượng thừa
QUẢ lành tương ứng phối
MÃN công đức thuyền đưa
THƯỜNG lạc ngã tịnh chứng
TRỤ xứ lực Bồ-đề
NIẾT chi bất sinh pháp
BÀN chi bất diệt hề!

Trăm năm một kiếp đi về
Ngàn năm lai khứ ngộ mê vô thường
Án-ma-ni... giải thoát hương
Tứ đại ly xả cát tường nhàn du
Tâm linh chứng nhập vô ưu
Vô lượng quang thọ trượng phu Niết-bàn


Bình Thuận, 16-3-2013

Nguồn: Báo Giác ngộ số 685 (23-3-2013), 12 tháng 2 - PL 2556 - Quý Tỵ