Bảo Lâm rừng quý mạch non thiêng
Tịnh thuỷ Thanh lương nối túc duyên...
Một gậy ấn tâm khơi suối ngọc
Tào Khê vang vọng Tổ sư Thiền


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005