15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2020 19:32

Thế giới Ta-bà phương Đông
Mười muôn ức dặm, tươi hồng hằng sa
Dược Sư Lưu Ly Ba-la
Như Lai Quang Tịnh đẳng hà thiên hương
Mười hai nguyện lớn soi đường
Phạm âm vô tận cát tường long lanh.

THỨ NHẤT NGUYỆN đại thiên sanh
Chánh đẳng Chánh giác hoá thành lợi tha
Hào quang sáng suốt Ma-ha
Chiếu thắp rực rỡ thăng hoa hữu tình
Ba mươi hai tướng minh minh
Tám mươi vẻ đẹp lung linh thế trần.

THỨ HAI NGUYỆN đại chân thân
Ngọc lưu ly sáng trong ngần tịnh không
Hoàn toàn tinh sạch thơm hồng
Quang minh chói lọi ngoài trong ngời ngời
Công đức vòi vọi cao ngơi
Ngàn tầng lưới dệt tuyệt vời trời trăng
Chúng sinh tam giới như rằng
Thọ như ý túc sánh bằng đại thiên.

THỨ BA NGUYỆN phương tiện quyền
Chúng hữu tình đủ phước duyên giữa đời
Ăn mặc ở bịnh... hưng thời
Tứ vật dụng... thoả nụ cười tháng năm.

THỨ TƯ NGUYỆN ánh trăng rằm
Ngày đêm soi rọi thoát lầm tà mê
Nương Thinh Văn, Duyên Giác về
An trụ Vô thượng Bồ-đề đạo thiêng.

THỨ NĂM NGUYỆN chúng sanh duyên
Y báo Chánh báo hiện tiền tịnh thanh
Giới pháp Tam tụ hoá thành
Dù bị huỷ phạm khó đành thoát ra
Khi nghe danh hiệu Phật-đà
Chí thành hối nghiệp, hằng sa tiêu hình.

THỨ SÁU NGUYỆN chúng hữu tình
Vào đời khổ quả vô minh khổ nàn
Nghiệp căn thiếu thốn liên quàn
Mắt đui, tai điếc, nói năng... ngọng khờ
Khi nghe danh hiệu Dược Sư
Thân tâm bừng ngộ và như thức hồn.

THỨ BẢY NGUYỆN độ mê hồn
Hiểm nghèo khó trị bồn chồn ngày đêm
Không nhà cửa, không bạc tiền
Không thầy, không thuốc, sầu hèn bơ vơ
Dược Sư danh hiệu nương nhờ
Bệnh khổ tiêu dứt, bến bờ an vui.

THỨ TÁM NGUYỆN thoát ngậm ngùi
Trăm điều phụ nữ nổi trôi dặm ngàn
Buồn rầu, chán nản, lầm than
Muốn huỷ thân để tìm đàng lánh thân
Được nghe danh hiệu một lần
Thẩm thấu giải thoát, chuyển phần bi thương
Dược Sư Quang Lưu Ly Vương
Niệm niệm thân chứng tìm đường tu thân.

THỨ CHÍN NGUYỆN lưới ma trần
Ngoại đạo ràng buộc gian truân tháng ngày
Tà kiến, ác kiến mê say
Ta nguyện độ thoát đêm dài tối tăm
Quay về Chánh kiến trăng rằm
Theo hạnh Bồ-tát thậm thâm cứu đời
Giải mê chấp, thoát luân hồi
Chánh đẳng Chánh giác... thảnh thơi đạo lành.

THỨ MƯỜI NGUYỆN chuyển mê thành
Xích xiềng tù tội, nghiệp sanh khổ nàn
Nhục hình, chán ghét, trái oan
Nhân quả tương ứng, vô vàn tai ương
Được nghe danh hiệu Dược Vương
Hồi tâm tịnh quán chơn thường hồng ân
Tự mình tỉnh thức tu thân
Tội tiêu thân nhẹ vạn phần khinh an.

THỨ MƯỜI MỘT NGUYỆN cứu nàn
Uống ăn đói khát lầm than nghiệp đời
Được nghe danh hiệu ta rồi
Chuyên tâm trì niệm tức thời bình an
Miếng ăn thức uống rỡ ràng
Hương thơm ngon lạ như ngàn nhạc âm
Người khổ nạn ước nguyện thầm
Thoả nguyện như ý cao thâm hộ đời.

THỨ MƯỜI HAI NGUYỆN độ người
Nghèo hèn tơi tả chơi vơi khốn cùng
Cơ thể không áo che thân
Muỗi mồng cắn đốt gian truân dãi dầu
Ngày đêm nóng bức cơ cầu
Vô lượng nghiệp tội, khổ sầu bủa vây
Niệm danh hiệu ta công dày
Cầu chi được nấy đủ đầy phúc duyên
Tứ sự thoả nguyện hiện tiền
Cát tường như ý trường miên quả lành.