Người tu Tịnh độ pháp môn
Phải siêng niệm Phật sớm hôm hành trì
A Di Đà Phật khắc ghi
Nằm ngồi đi đứng không khi nào rời
Niệm cho rành rõ từng lời
Từng câu từng chữ tức thời định tâm
Huệ khai trí sáng diệu thâm
Chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay
Thân không ác nghiệp tạo gây
Miệng không nói dối đặt bày điêu ngoa
Ý không tham giận gian tà
Chuyển mê thành giác thật là quý thay
Chí thành niệm Phật đêm ngày
Tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời
Hiện tiền thân tâm thảnh thơi
Vị lai giải thoát khỏi nơi luân hồi
Liên hoa chín phẩm lên ngôi
Nhân nào quả nấy muôn đời không sai
Muốn về Tịnh độ Như Lai
Phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này
Muốn sang Cực Lạc phương Tây
Ươm mầm an lạc hằng ngày chớ quên


Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Giác Chí Châu, NXB Phương đông, 2007