Che phủ kinh vua ngũ sắc hồng
Cờ bay phấp phới khắp tầng không
Trập trùng bờ liễu ngàn mây biếc
Bát ngát hoa sông ánh nguyệt trong
Muôn dặm non sông tầm mắt rộng
Một trời trăng gió hứng thơ nồng
Dương Quan tiễn bạn nay ai hát
Tầm mắt xa đưa vó ngựa rung

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)