Phụng hoạ ngự chế “Chu chí Lam Sơn truy hoài Thánh tổ huân nghiệp”

Thiên khải Cao Hoàng kế Phóng Huân
Trừ tàn khử bạo điện sinh dân
Ưng tri Hàm Cốc tiêu phong hoả
Đoan tự Mang Đang yết thuỵ vân
Vĩnh kiến nguy nguy thiên tải tộ
Hoằng khai áng áng cửu châu xuân
Văn mô Vũ liệt phi thừa nhật
Tứ hải thanh bình tuyệt tấm phân

 

Dịch nghĩa

Trời mở vận cho đức Cao Hoàng tiếp nối vua Thuấn
Trừ tàn diệt bạo, bảo vệ sinh dân
Nên biết ở Hàm Cốc, đã tắt lửa chiến
Chính ở Mang Đang, có mây lành phủ che
Mãi xây vận nước, ngàn thuở sừng sững
Rộng mở mùa xuân, dào dạt chín châu
Điển mô vua Văn, liệt chương vua Vũ, kế thừa ngày một lớn
Bốn bể thanh bình, dứt hẳn khí yêu tà[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Mở vận Cao Hoàng nối Phóng Huân
Trừ tàn diệt bạo giúp sinh dân
Lửa nơi Hàm Cốc vùi muôn lớp
Mây mở Mang Đang phủ vạn lần
Vận nước mãi xây sừng sững đứng
Chín châu rộng mở dạt dào xuân
Học theo Văn, Vũ thừa mưu lớn
Bốn bể thanh bình vững bội phần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Trời mở vận Cao Hoàng dựng nghiệp
Cốt an dân, trừ diệt bạo tàn
Khi lửa chiến đã dập tan
Mây lành che phủ giang san yên lành
Nước vững chãi quang vinh ngàn thuở
Đẹp mùa xuân, rộng mở chín châu
Xây nền Văn, Vũ dài lâu
Sóng yên gió lặng, hát câu thanh bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời mở vận Cao Hoàng nối Thuấn,
Trừ tàn diệt bạo, bảo vệ dân.
Nên biết Hàm Cốc, tắt lửa chiến,
Mây lành Mang Đang, phủ vạn lần.
Mãi xây vận nước, ngàn thuở đứng,
Dào dạt chín châu mở mùa xuân.
Học theo Văn, Vũ, ngày một lớn,
Bốn bể thanh bình, mừng bội phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời