奉和御製大駕上京舟駐於翠靄洲

回鑾縹緲晚春晴,
濟濟臣民翕拜迎。
虞后巡遊咸悅豫,
周家禮樂正昭明。
仁風於變群方俗,
孝治光垂萬古名。
武備文修形睿薻,
信知基業永昇平。

 

Phụng hoạ ngự chế “Đại giá thượng kinh chu trú ư Thuý Ái châu”

Hồi loan phiêu miểu vãn xuân tình,
Tế tế thần dân hấp bái nghinh.
Ngu hậu tuần du hàm duyệt dự,
Chu gia lễ nhạc chính chiêu minh.
Nhân phong ư biến quần phương tục,
Hiếu trị quang thuỳ vạn cổ danh.
Võ bị văn tu hình duệ tảo,
Tín tri cơ nghiệp vĩnh thăng bình.


Bài thơ này hoạ bài Đại giá thượng kinh chu trú ư Thuý Ái châu 大駕上京舟駐於翠靄洲 của Lê Thánh Tông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Xe loan về giữa nắng tinh anh
Tấp nập thần dân đứng vái nghinh
Vua Thuấn tuần du: nhuần độ lượng
Nhà Chu lễ nhạc: toả văn minh
Đức nhân cảm hoá thuần phong tục
Đạo hiếu truyền đời sáng đức danh
Võ luyện văn đua, lời thánh đẹp
Bởi nên nghiệp lớn mãi thanh bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồi loan giữa nắng tinh anh
Thần dân tấp nập bái nghinh vua về
Nhuần độ lượng Thuấn tuần du
Văn minh lễ nhạc nhà Chu sáng ngời
Đức nhân cảm hoá tục đời
Công danh đạo hiếu truyền đời sáng soi
Lời thánh đẹp văn võ đua,
Biết tin nghiệp lớn nhà vua thanh bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời