Rậm rạp đình khe giữa cỏ cây
Thuyền lan trăng sáng vẫn thường say
Dưa thu trước cửa đầy đây đó
Còn sợ người ngờ hầu trước đây

tửu tận tình do tại