NGÀN SAU BẤT KHUẤT

Ngàn năm bất khuất chống quân Tàu
Lịch sử anh hùng mãi khắc sâu!
Ô Mã tan tành, Hoan tán mạng(*)
"Vương Thông nộp giáo, Thăng rơi đầu"(*)
Khải hoàn Nam - Bắc bừng sông núi(*)
Chiến thắng Điện Biên động địa cầu
Tổ quốc chủ quyền vươn hải đảo
Nam Quan biên ải - Mũi Cà Mau.

    (*)-Ô Mã Nhi, Thoát Hoan
    (*)-Liễu Thăng
    (*)-Khải hoàn ca mừng chiến thắng xuân 1975, thống nhất đát nước.

                 Ung Văn Khánh