Góc sân cây thạch lựu,
Một bông nở trên cành.
Chim thuý bay tới đậu,
Rũ cánh sửa dáng hình.
Ngoảnh lại sinh màu biếc,
Đung đưa ánh sắc xanh.
Vừa thoát vòng cung lưới,
Tới được sân của anh.
Lòng thành muốn trông cậy,
Che chở hết đời mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.