Ráng đỏ trời xuân tự phía xa,
Cửa thanh bạch có phật Di Đà.
Mơ từ đêm trước sương gieo lá,
Về đến hôm nay bướm mến hoa.
Cách bến sen đơm chào nắng mới,
Vượt non mây lượn dõi quê nhà.
Xuân cùng nâng chén trên nhà gấm,
Say cảnh Bồng Lai ngắm móc sa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)