Dịch thơ Đường chỉ ý chỉ cảnh
Chỉ chỗ hay chỗ đẹp tuyệt vời
Chỉ dịch giả cùng điều khác biệt
Để người đọc thấy được mình may.

Fanpage Clb cổ học tinh hoa
02:46 thứ hai 11052020