Mặc ai chê trách mặc ai cười
Dạ đá gan vàng sẽ sẽ nguôi
Chín suối cũng tìm cho thấy mặt
Trăm năm trót hẹn dám sai lời
Riêng nhau nhà nước đường đôi ngả
Chung lại non sông mả một ngôi
Thuý Ái nghìn thu dòng nước biếc
Làm gương cho khách thế gian soi.


Quách Tấn trong Hương vườn cũ cho bài thơ này là khuyết danh. Phan Văn Bộ (Lãng Ba, 1908-1966) trong sách Văn uyển chép tay sưu tầm các bài thơ quốc âm ở Nam Kỳ lục tỉnh chép tên tác giả bài này là Thái Duy Thanh - thông tin theo bài viết “Thơ quốc ngữ Nam Kỳ lục tỉnh” do con trai của Phan Văn Bộ là Phan Thượng Hải công bố.

Bài thơ này khóc bà Phan Thị Thuấn nhảy xuống sông Thuý Ái tự tử chết theo chồng là ông Ngô Cảnh Hoàn (thời Hậu Lê).

Nguồn:
1. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
2. Phan Thượng Hải, “Thơ quốc ngữ Nam Kỳ lục tỉnh” dẫn lại từ Phan Văn Bộ, Văn uyển