Không ngày không nhà chừ nhớ nơi hương thổ
Ngậm hơi mà sống chừ đừng làm tôi quá khổ
Nạn trời ách nước chừ không chủ không người
Riêng tôi bạc mệnh chừ đất Hồ trôi nổi
Tục lạ tâm khác chừ xứ lạ khó khăn
Tâm  ý bất đồng chừ cùng ai tâm sự ?
Nhớ nhung đã trải chừ gian truân lắm nỗi
Phách bốn đờn lên chừ càng thêm buồn khổ

(phách thứ tư trên tả nỗi nhớ quê hương than phận bạc)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.