Có một con sư tử
Muốn đi vào ruộng ngô
Vốn là nơi sinh sống
Của nhóm bốn con bò

Mỗi lần sư tử đến
Bò chụm đuôi với nhau
Cùng giơ sừng đón chặn
Và húc nó rất đau

Rồi bốn con bò ấy
Không hiểu sao bất đồng
Mỗi con đi một ngả
Khi sư tử tấn công

Cũng vì không đoàn kết
Lần lượt bốn con bò
Bị sư tử ăn thịt
Còn mất cả ruộng ngô

Câu chuyện này cho thấy
Một bài học đau lòng:
Chia rẽ là thất bại
Đoàn kết sẽ thành công


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015