Có chị mèo mắn đẻ
Một hôm nói thế này
Với một con sư tử:
“Cái nhà bác thật hay!

Người thì to và đẹp
Cũng không thiếu thức ăn
Thế mà chỉ đẻ một
Tôi thì đẻ gấp năm!”

Sư tử đáp: “Thưa chị
Tôi không đẻ sòn sòn
Nhưng tôi mà đã đẻ
Là đẻ sư tử con”

“Quý hồ tinh”, các cụ
Dạy, “bất quý hồ đa”
Câu chuyện này cũng vậy
Từ đó mà suy ra


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015