Có chú dơi bé nhỏ
Đang bay lượn trên cây
Không may rơi xuống đất
Một chú sóc tóm ngay

Dơi liền xin tha mạng
Sóc lắc đầu lặng im
Cuối cùng nói: “Không được!
Ta ghét các loài chim”

“Thì tôi là loài chuột
Không phải chim, thật mà!
Chim có lông”, dơi nói
Sóc nhìn kỹ, rồi tha

Lần khác, chú lại ngã
Cũng vì mới tập bay
Có một chú sóc khác
Đang ở gần, tóm ngay

Dơi lại xin tha chết
Sóc cương quyết nói không
“Xưa nay ta ghét chuột
Nhất là loại chuột đồng”

“Tôi cũng ghét loài chuột
Tôi là chim, thật mà
Tôi có cánh” dơi nói
Sóc thấy đúng, rồi tha

Phải khen chú dơi ấy
Một chú dơi thông minh
Biết tuỳ thời, tuỳ cảnh
Mà cứu được chính mình


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015