Có chú chuột lấm lét
Chạy ra xem đồng hồ.
Vì chú rất nhút nhát,
Nên lấm lét, co ro.

Chú chuột đang nhẩm đếm
Một… hai… ba… và rồi
Chuông đồng hồ chợt điểm,
Chú sợ, chạy cong đuôi.