Dạo thuyền lững thững giữa trời xuân,
Đường đến Bắc Hồ kể cũng gần.
Đê lắm liễu non phe phẩy rũ,
Đảo nhiều chim đẹp líu lo ngân.
Bắn chơi, chim đã kêu bên cạnh,
Nhắm thử, hạc liền rớt mấy lần.
Thêm món ăn ngon dâng Thái hậu.
Chèo thuyền về lại nắng còn vương.

tửu tận tình do tại