11.00
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2018 16:29

Tặng hương hồn Phụ thân

Thân đã phôi pha đầu gió ngược,
Tài còn trôi nổi mặt trào xuôi!
Bút toan rạch nát giang sơn cũ,
Mò đáy tang thương, trọn cảm hoài.

Tuổi xanh hăm sáu xuân rồi;
Đầu xanh chọi mãi với thời đảo điên!
Đòi phen tỉnh giấc cô miên,
Đã toan rũ sạch trần duyên lỡ làng!

Thân thế mang oan sầu, tủi nhục;
Tài hoa trở lại tập văn chương.
Đã già nông nỗi cùng cơ hội,
Mà vẫn bồng tang với đoạn trường!

Sống liều nghịch với sầu, thương;
Thuyền cô, đẫm bóng tà dương nhẹ chèo...

Sương tàn lả ngọn ba tiêu,
Lòng trần thoảng sạch, bể chiều nhấp nhô.
Hỏi đường, lên cõi Hư Vô...


8-1933

Nguồn:
1. Tuần báo Ích hữu, số 39, ngày 6-4-1937
2. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 25), Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, NXB Khoa học Xã hội, 2000