Viết thơ thì không có thể?
Tôi viết. Là điều dị thường.
Đêm vắng lặng như quyển vở?
Gần như bị bức tử thương.

Tôi đóng lại then cửa trước
Trà làm khuây khỏa tinh thần
Thi ca không sáng tác được
Lặng im. Là hợp luật văn.


Nguồn: Nắng bạch dương, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)