Liễu lá vàng nhiều
Liệu hoa đỏ ít
Cằn cỗi một màu thu
Địch ngắn lầu bên
Chuông thưa chùa cạnh
Còn nhớ lúc nhàn du
Tựa lan ngầm lấy lưu niên toán
Chịu đựng biết bao sầu
Nước chảy chiều tà
Rượu hoen lệ thấm
Tay áo đã pha màu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.