Bậc nối bậc lên hoài không dứt
Bậc theo nhau thẳng tít tới trời xa
Những bậc đá như sợi dây không dứt
Dắt đến nơi trời mọc trời tà
Trường Thành ơi! ngươi, con sông không bao giờ khô kiệt
Hai nghìn năm, dòng năm tháng đã trôi qua


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)