Trên hành lang đi như tập bước
Gặp mặt nhau khe khẽ gật đầu
Ngay tên tuổi cũng không hỏi biết
Mà hai bên đã bạn bè nhau


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)