Cuối ngày khi tôi đến nơi Đức Vua ngựa trị, những lữ hành đến hỏi tôi:
"Anh mang gì làm lễ vật?"
Tôi chẳng biết đưa ra cái gì hay trả lời họ ra sao, bởi tôi chỉ có một khúc ca này.
Tôi chuẩn bị bao nhiêu thứ ở nhà, nơi đó thật nhiều thỉnh cầu và cũng thật nhiều người đòi hỏi.
Nhưng khi tôi đến nơi Đức Vua ngự trị tôi chỉ có mỗi khúc ca này làm vòng hoa dâng người.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.