Chẳng ai bị gạt đi để dành chỗ cho người.
Khi tình yêu dành chỗ cho người, nó đã dành cho tất cả.
Khi những bậc quân vương trần tục giá lâm, vệ binh xua đuổi đám đông, nhưng khi người đến, hoàng thượng của tôi, cả thế gian nối gót theo người.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.