Em đã cho ta quá nhiều.
Nhưng ta đòi thêm nữa.
Ta đến bên em không phải vì hớp nước, mà vì cả mùa xuân.
Không phải vì con đường đến cửa, mà vì đại sảnh của chủ nhân; không chỉ vì tặng phẩm ái tình, mà vì chính người tình ấy.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.