Lão U-dếch nằm vật dưới hàng rào
Lão vừa bán xong con ngựa cái
và uống suốt tuần
cồn đang cháy trong ruột lão
lão la hét kinh người
trong cái rãnh ven đường
bởi mắt lão đang nhìn thấy những con quái vật
lũ trẻ con vây quanh lão
chúng đứng xem
con người này
đang mất trí ra sao
lão đi bằng đầu gối
hai tay giơ cao
người lảo đảo
lão đâu có biết
Cô-péc-níc đã bắt mặt trời dừng lại
lão duỗi thẳng hai tay
ngã vật
ta hãy đỡ lão say
hỡi những người tốt bụng
nào mỗi người một tay
vực lão say dậy nào.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)