Ngoài đầu đường có cây táo đỏ
Ai hái vào đặt vào giỏ nhà tôi
Ngày đã tàn chưa, nắng đã tàn chưa?
Chiều tắt nắng sao lòng còn đỏ mãi
Đêm thổn thức những điều ngang dọc
Cắt vào đêm thành nhiều mảnh chơi vơi
Cây táo đỏ đầu đường ơi
Ai mà lại vô tình hờ hững thế?

Canada, Feb 05, 2020