Tánh linh người vốn khác muôn loài,
Chẳng học sao mà đặng gọi người.
Xây mặt vào tường nào biết chuyện,
Cong lưng như nộm khéo trê đời.
Nên kim tìm khó siêng mài sắc,
Kiếm nẽo cho thông phải phát gai.
Sanh biết gắng hay rồi cũng một,
Thánh hiền cũng chúng khác gì ai.


Nguồn: Phan Thuận An, “Tác giả bài thơ ‘Khóc Bằng phi’ không phải là vua Tự Đức”, Tạp chí Sông Hương, số 237, 11-2008, dẫn lại từ Thần kinh tạp chí, Huế, số 10, 5-1928