Lạc đà ăn liễu như ăn cỏ,
Người Hồ thấy rượu uống chết bỏ.
Rót với Si Di giọt cuối chừa,
Quay ngựa đi rồi còn bái thọ.

tửu tận tình do tại